Sprawdzenia realizowane przez ABI


System HPMS-Sprawdzenia jest narzędziem dla Administratora Danych i ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji) umożliwiającym ewidencjonowanie dokonanych sprawdzeń i weryfikacji oraz dokumentów potwierdzających dokonane w trakcie sprawdzenia ustalenia (dowody).System przygotowuje wstępną treść sprawozdania z dokonanego sprawdzenia lub raport z dokonanej weryfikacji. Będzie również umożliwiał wydrukowanie zawiadomienia administratora danych o wykrytych nieprawidłowościach.

Generowane sprawozdanie ze sprawdzenia spełnia wymagania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. poz. 745).